تک بیتی های ناب و زیبا
زاد فـردای خــود، امــروز از اینـجا بـردار
این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت
(فرج الله شوشتری)

تک بیتی ناب از فرصت شیرازی

تک بیتی های ناب:

خیل شاهنشه عشقت چو قدم هشته به پیش

شه عقل و سپهش رو به عقب بنشسته است


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/11/02]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از فروغی بسطامی

تک بیتی ناب:

تو در آیینه نظر داری و زین بی‌خبری

که به دیدار تو آیینه نظرها دارد


برچسب‌ها: تک بیتی
[93/10/12]   [احمد]  

تک بیتی ناب از شهریار

تک بیتی های زیبا:

جـز وصـف پیـش رویت، در پشـت ســر نگـویم

رو کن به هر که خواهی، گل پشت و رو ندارد


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/10/10]   [احمد]  

تک بیتی عارفانه از استاد شهریار

تک بیتی ناب:

گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب

عیب است از جوانی کاین آرزو ندارد


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/10/05]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از ولی دشت بیاضی

یک بیت عاشقانه:

قاصد زِ بَــرَم رفت که آرد خبر از یار

باز آمد و اکنون خبر از خویش ندارد


برچسب‌ها: یک بیت شعر زیبا
[93/10/04]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از عمران میری

تک بیتی عاشقانه:

برق چشم تو به هر بت بخورد، می‌شکند

چه کسی دیده بتی، با هنر بت شکنی؟


برچسب‌ها: یک بیت شعر زیبا
[93/10/03]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از مهدی اخوان ثالث

تک بیتی عاشقانه:

همه سر، چشمم و از دیدن او محرومم

همه تن، دستم و از دامن او کوتاهم


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/09/29]   [احمد]  

تک بیتی عشق از شاه نعمت الله ولی

تک بیتی ناب:

برو ای عقل، مگو عشق چنان کرد و چنین

پادشاه است و بر او چون و چرایی نرسد


برچسب‌ها: تک بیتی عشق
[93/09/25]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از نظیری نیشابوری

تک بیتی ناب:

رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم

رفتی و آمدی و کسی را خبـر نشد


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/09/24]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از حسین منزوی

تک بیتی عاشقانه:

ای یار ِ دور دست که دل می‌بری هنوز

چـون آتش ِ نهفته به خاکستری هنـوز


برچسب‌ها: یک بیت شعر عاشقانه
[93/09/23]   [احمد]  

تکبیتی ناب از لسان الغیب حافظ

تک بیتی های زیبا:

میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

ترک کـام خود گرفتم تا برآید کـام دوست
(قابل توجه بعضی مدعیان امروزی)


برچسب‌ها: تک بیتی زیبا
[93/09/21]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از حسین پژمان

تک بیتی ناب:

گفتم مَه ِ من! از چه تو در دام نیفتی؟

گفتـا چـه کنـم دام شمـا دانه نـدارد


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/09/19]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از صائب

تک بیتی ناب:

اظـهار عشــق را به زبان احتیــاج نیست

چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/09/18]   [احمد]  

تک بیت عاشقانه از فاضل نظری

یک بیت شعر ناب:

گیسوان تو شبیه است به شب؛ اما نه،

شب که اینقـدر نبایــد به درازا بکـشد!


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/09/17]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از فروغی بسطامی

تک بیتی ناب:

تو قوی پنجه، شكار افكن و من صید ضعيف

ترسم از ضعف، به گوشت نرسد فریـادم


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/09/06]   [احمد]  

دو بیت شعر ناب از مولوی

دو بیت شعر زیبا:

ای خــداوند، یکی یـار ِ جفــاکارش ده
دلبری عشوه ده ِ سرکش ِ خون خوارش ده

تا بداند که شب ما به چه سان می‌گذرد
غم عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده...


برچسب‌ها: دو بیتی ناب
[93/08/27]   [احمد]  

تک بیتی ناب از نثاری تبریزی

تک بیتی ناب:

دوئی به مذهب فرمانبران عشق خطاست

خــدا یـکی و محـبّـت یـکی و یـار یـکی


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/08/26]   [احمد]  

تک بیتی در مورد عشق از آرزوی اصفهانی

تک بیتی ناب:

تا به کی پرسی به راه عشق منزل در کجاست؟

هــر کــجا بارت به گـِـل افتـاد، آنـجا منـزل است


برچسب‌ها: یک بیت شعر ناب
[93/08/25]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از ابوالحسن فراهانی

تک بیتی عاشقانه:

نمی‌خواهم کسی جز من، به یار من سخن گوید

اگـر چـه قاصـد مـن باشـد و پیغــام من گـوید...


برچسب‌ها: تک بیتی های عاشقانه
[93/08/21]   [احمد]  

تک بیتی زیبا از صائب تبریزی

تک بیتی ناب:

تهمت سرمه به آن چشم سیه، عین خطاست

سرمه گردیست کـه خیـزد ز صـف مــژگانش


برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
[93/08/21]   [احمد]  

تک بیتی ناب از جامی

تک بیتی های ناب:

مـرا با شمـع نسبت نیـسـت در سوز

که او شب سوزد و من در شب و روز


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/07/27]   [احمد]  

دوبیتی ناب عاشقانه

 دوبیتی زیبا:

کِی باشـد و کِی باشـد و کِی باشد و کِی؟

مِی باشـد و مِی باشـد و مِی باشـد و مِی

من باشـم و من باشـم و من باشـم و من

وِی باشد و وِی باشد و وِی باشد و وِی...


برچسب‌ها: دو بیتی های ناب
[93/07/23]   [احمد]  

تک بیتی دلسوخته از وحشی بافقی

تک بیتی زیبا:

گر ز آزردن من هست غرض، مُردن من

مُــردم آزار مکـش از پیِ آزردن مـن


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/07/19]   [احمد]  

تک بیتی عاشقانه از اعظم سعادتمند

تک بیتی عاشقانه:

نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد

خوش ندارم دل هر رهگذری را ببری


برچسب‌ها: تک بیتی عاشقانه
[93/07/05]   [ahorajavan]  

تک بیتی ناب از عاشق اصفهانی

تک بیتی ناب:

اگـر به بــــاغ بود منــزلم و گــــر به قفـس

هميشه موسم گل، وقت شيون است مرا


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
[93/06/19]   [احمد]  

دوبیتی زیبا از مهدی سهیلی

دوبیتی زیبا: 

آمدی باتاب گيسو، تا كه بی‌تابم كنی
زلف را يكسو زدی، تاغرق مهتابم كنی

آتش ازبرق نگاهت ريختی بر جان من
خواستی تا در ميان شعله ها، آبم كنی


برچسب‌ها: دوبیتی ناب
[93/06/03]   [ahorajavan]  

تک بیتی زیبا از مهتاب یغما

تک بیتی زیبا:

ﮐﻨﺎﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ، ﺑﭽﯿﻦ ﻣﯿﺰ ﻗﻤﺎﺭﻡ ﺭﺍ

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻁ ﻣﯽ‌ﺑﻨﺪﻡ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﺭﺍ 


برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
[93/06/03]   [ahorajavan]  

تک بیتی ناب از شهریار

تک بیتی ناب از شهریار:

شرط هواداری ما، شیدایی و شوریدگی است

گر یار ما خواهی شدن، شوریده و شیدا بیا


برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
[93/05/26]   [ahorajavan]  

دوبیتی ناب از شاطر عباس صبوحی

دو بیتی ناب:

گفتم که دلم هست به پیش تو گرو
دل باز ده، آغاز مکن قصه‌ی نو

افکند هزار دل ز هر حلقه‌ی زلف
گفتا دل خود بجوی، بردار و برو...


برچسب‌ها: دوبیتی ناب
[93/05/19]   [احمد]  

تک بیتی ناب از دهقان سامانی

یک بیت زیبا:

در قیامت كه سر از خاک بدر خواهم كرد

باز هم در طلبت، خاک بسر خواهم كرد


برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
[93/05/11]   [احمد]  
بسمه تعالي
یا نقی سلطان مظلومان، نقی مولای صبر / بعد ازین با نام تو، پر می‌کنم هـر قـــاب را ...
(نغمه مستشارنظامی)
امکانات وبلاگ
طراحی شده توسط: احمد سنجری